DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7805)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7869)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7790)
Datum: 21.05.2016