BASKETBALL-HAMBURG-SHANGHAI (Bild Nr. 14934)
Datum: 27.08.2019