BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-HAMBURG-KARLSRUHE (Bild Nr. 12313)
Datum: 03.02.2018
BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-HAMBURG-KARLSRUHE (Bild Nr. 12335)
Datum: 03.02.2018
BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-HAMBURG-CHEMNITZ (Bild Nr. 11212)
Datum: 14.10.2017