BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-HAMBURG-GOTHA (Bild Nr. 6433)
Datum: 13.03.2016