HARLEM-GLOBETROTTERS-SHOW-HAMBURG (Bild Nr. 7525)
Datum: 10.05.2016