BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-CHEMNITZ-HAMBURG (Bild Nr. 14440)
Datum: 30.04.2019
DFL-ZWEITE-BUNDESLIGA-PAULI-KARLSRUHE (Bild Nr. 4737)
Datum: 18.12.2015
Sri Lanka (Bild Nr. 240)
Datum: 01.12.2002